QUÈ ÉS L’AGENDA URBANA DE CATALUNYA?

La Nova Agenda Urbana és una crida a les institucions, administracions i agents privats implicats per a centrar el focus de làcció politíca en el desenvolupament urbà, que ha de ser el camp on es guanyarà o perdrà la batalla per al desenvolupament sostenible.

La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida.

Els tres compromisos de transformació per a un desenvolupament urbà sostenible, descrits a la Declaració de Quito (Conferència de l’ONU Hàbitat III), són:

Inclusió social i erradicació de la pobresa.

És necessari abundar en les polítiques de sostenibilitat social, on aspectes com la inclusió, la cohesió, la diversitat o la igualtat entre persones siguin potenciats i reconeguts. 

Prosperitat urbana sostenible, inclusiva i oportunitats per tothom.

Cal modernitzar els sectors econòmics tradicionals i cercar nous models productius que aprofitin els avantatges de la concentració urbana, com són la transició energètica o l’impacte de noves tecnologies.

Desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible.

Des de la vessant ambiental, cal apostar decididament per la transformació del model energètic, el canvi en la mobilitat de les persones i mercaderies, i abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

PRINCIPIS DE L’AGENDA

L’Agenda Urbana de Catalunya s’estructura a partir de quatre principis.

L‘Agenda 2030 com a marc de referència

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, podem destacar l’ODS #11, que formula l’objectiu d’aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusiu, segurs, resilients i sostenibles.

Sostenibilitat econòmica, ambiental i social

És necessari abundar en les polítiques de sostenibilitat social amb aspectes com la inclusió, la cohesió, la diversitat o la igualtat entre persones, des de la sostenibilitat ambiental, cal apostar decididament per la transformació del model energètic, actualment basat en la seva majoria en fonts d’energia no renovables, en relació a la sostenibilitat econòmica, cal cercar nous models productius que aprofitin els avantatges de la concentració urbana, com les noves tecnologies i xarxes de comunicació.

Dimensió territorial

L‘àmbit d’actuació de l’Agenda Urbana de Catalunya no pot restringir-se només a les principals conurbacions del país, sinó que també ha de tenir en compte la particular configuració nodal del territori sobre el qual descansa l’àrea metropolitana. Un entramat constituït per una xarxa de ciutats mitjanes i petites que articulen el conjunt urbà del país.

Governança compartida

L’elaboració de l’Agenda Urbana a Catalunya requereix la implicació de tots els actors i agents que, d’una manera o altra, influeixen amb les seves decisions en la ciutat i el territori. Cal, per tant, que totes les administracions, ciutadania i sectors econòmics treballin plegats per afrontar els reptes que tenim com a país i com a humanitat.

4
Principis
6
Eixos
18
Objectius
64
Membres

EIXOS TEMÀTICS

L’Agenda Urbana de Catalunya s’estructura en tres dimensions (equilibri territorial, prosperitat i model productiu, i benestar i equitat social) i sis eixos que condensen analíticament l’ampli conjunt d’objectius i reptes que es plantegen a la Declaració de Quito i a l’Agenda 2030.

SALUT

PROSPERITAT

BENESTAR

CANVI CLIMÀTIC

QUALITAT URBANA

BON GOVERN

COMPROMISOS

IMPLEMENTACIÓ

L’Assemblea vetlla per a què les propostes i accions que es derivin de l’Agenda siguin concretes, efectives i realitzables. Així mateix, l’Agenda contindrà un seguit d’indicadors que seran quantificables i avaluables, als efectes de garantir la seva adequada implementació i la consecució dels compromisos.

INTEGRACIÓ

L’Assemblea es coordina amb altres plataformes, taules, consells o altres ens i integrarà les propostes que aquests duguin a terme amb incidència en l’Agenda Urbana i que s’alineïn amb els principis de la Nova Agenda Urbana. Així mateix, vetlla per a una aproximació holística i integrada en els debats dels grups de treball.

IMPLANTACIÓ

L’Assemblea plantejarà accions i polítiques que siguin aterrades a la realitat del país, del seu sistema territorial i de les seves ciutats. A tals efectes, es fonamentaran les propostes i accions en diagnosis rigoroses i realistes.

IMPULS

L’Assemblea té un rol actiu en la consecució de la seva tasca mitjançant l’aportació dels recursos que siguin necessaris. Vetlla per l’obtenció de resultats i per la difusió, participació i sensibilització ciutadana en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya.