PROGRAMA HABITAT DE LES NACIONS UNIDES

El programa habitat té com a missió la millora dels assentaments humans.

ONU-HABITAT ha celebrat tres conferències des de la seva creació. A la darrera, al 2016, es va aprovar l’Agenda Urbana. Es tracta d’una declaració amb 175 punts que planteja la importància de  treballar per: eradicar la pobresa, assegurar el desen­volupament d’economies urbanes sostenibles i inclusives i garantir la soste­nibilitat del medi ambient.

El desenvolupament de l’Agenda Urbana servirà als governs nacionals, regionals i locals, la societat civil, el sector privat, la comunitat científica i acadèmica i al sistema de Nacions Unides en el seu conjunt, com a full de ruta per al desenvolupament urbà sostenible dels propers 20 anys.

andriol