Programa d’habitatge de lloguer assequible

Aquest programa actua en municipis o sistemes urbans amb una demanda contrastada i on el mercat exclou als ciutadans que haurien de fer un sobreesforç per accedir a l’habitatge. 

Promovent habitatges amb una renda de lloguer situada entre el 20% i el 40% per sota del mercat de lloguer del municipi, amb el topall màxim del preu de lloguer d’HPO segons el Decret 75/2014, de 27 de maig. 

Impulsant promocions sostenibles econòmicament, amb qualitat arquitectònica i alta eficiència energètica; tot minimitzant el consum del territori, és a dir, construir sobre sòl urbà consolidat

Finançant  les promocions amb els recursos provinents dels dipòsits de les fiances dels contractes de lloguer, requerint necessàriament la viabilitat econòmica de totes les promocions.

 

POLÍTIQUES D’HABITATGE A CATALUNYA

La crisi econòmica i financera ha fet necessària la priorització de les polítiques d’habitatge centrades en la resolució d’emergències habitacionals. Aquestes polítiques estan plasmades en la tramitació d’un cos regulador de lleis amb un marcat caràcter social. L’objectiu és ocupar la borsa d’habitatges buits enlloc de construir nous habitatges:

– Un decret de mesures extraordinàries urgents per a la mobilització d’habitatges per a processos d’exclusió.

– Llei sobre la fiscalitat de cases i apartaments buits.

– Una llei que inclou mesures urgents per combatre l’emergència en matèria d’habitatge i pobresa energètica.

EL PROGRAMA D’HABITATGE DE LLOGUER ASSEQUIBLE

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL), que actua com a promotor d’habitatge públic, és l’organisme encarregat de promoure l’habitatge públic de la Generalitat de Catalunya. En els seus 35 anys d’existència ha construït 37.071 habitatges, 19.795 dels quals en règim de lloguer. 

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) planifica, finança i construeix habitatges, és el propietari dels habitatges.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya administra, gestiona i utilitza el parc d’habitatges per encàrrec de l’Institut Català del Sòl.

L’Institut Català del Sòl és el propietari dels habitatges.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

– Promoure noves promocions de lloguer per al període 2017-2020.

– Prioritzar els contractes de lloguer per tal de mantenir la propietat pública d’habitatge.

– Crear activitats en el sector de la construcció i l’arquitectura.

– Promoure accions ambientalment sostenibles.

PROGRAMA ESTRUCTURAL Període 2017 · 2020

– 2017 · 1ª fase 136 habitatges → 4 promocions · Projectes en fase de redacció

– 2018 · 2ª fase 186 habitages →  5 promocions · Convocatòria concurs d’arquitectes

– 2019 · 3ª fase 300 habitatges →  8 promocions  ·  En preparació

– 2020 · 4ª fase 400 habitatges  → 11promocions ·  En preparació

Inversió prevista de 95 M€ en 28 promocions de lloguer

INVERSIÓ I FINANÇAMENT

DIPÒSIT DE FIANCES

– Dipòsits de contractes de lloguer d’habitatges, locals comercials, aparcaments, naus industrials, etc.

– La llei estableix que aquests diners es destinaran a desenvolupar polítiques d’habitatge.

– El sòl prové de terrenys de propietat, cessió municipal, dret de superfície o concessió administrativa. L’instrument de cooperació és l’acord.

PREU DEL LLOGUER

Dependrà dels preus de mercat amb descomptes entre el 20 i el 40% i sempre per sota o igual a les taxes d’habitatge protegit oficial (finançat pel govern).

IDENTIFICACIÓ DE LA DEMANDA: ESTUDI DE MERCAT I DEMANDA 

– Planificació d’actuacions en poblacions amb demandes verificades, garantint els objectius socials de l’habitatge i la sostenibilitat econòmica del projecte de desenvolupament.

– Determinació del tipus d’habitatge: nombre d’habitacions i banys, superfície, accessoris, etc.

– Anàlisi del desenvolupament socioeconòmic del municipi o barri.

– Dades demogràfiques de la zona.

– Tipus de grups familiars i tipus d’habitatges en relació amb el seu entorn.

– Nombre d’habitacions per unitat d’habitatge.

– Nombre de persones per unitat d’habitatge

– Un estudi dels preus les lloguer a la ciutat o barri mitjançant dades pròpies, dades d’agents immobiliaris de la zona, agències públiques, etc.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROMOCIONS

– Programa funcional

– Mesures ambientals

– Reducció de la demanda energètica

– Generació d’energia renovable

Encaix amb l’agenda urbana de Catalunya

Eix:

BENESTAR

Sub-eix:

INCLUSIÓ SOCIAL

Administració impulsora

Contate

 

INCASÒL 

Pere Picorelli, coordinador de projectes

 p_picorelli@gencat.cat

 0034 93 228 61 09

 

Més informació