Programa de millora de barris

L’objectiu del PROGRAMA DE BARRIS és promoure la rehabilitació integral d’aquells barris i àrees urbanes que pateixen algun procés de regressió urbanística. El Fons de foment del Programa de barris, creat amb aquesta finalitat,  actua com a instrument financer que proporciona recursos econòmics als Ajuntaments que volen resoldre situacions de tensió social, reequilibrar les diferencies econòmiques dins el seu territori i frenar els processos de segregació urbana actuant, simultàniament, des del punt de vista urbanístic, social, econòmic i ambiental. 

El Programa de millora de barris té per objectiu frenar el deteriorament d’aquelles àrees urbanes que pateixen processos de degradació, millorar les condicions de les persones residents i afavorir la cohesió social. Amb la rehabilitació d’aquests àrees es persegueix, no solament rehabilitar-les i reduir el desequilibri territorial, des del punt de vista urbanístic, si no també des de la vessant social, econòmica i ambiental. 

 

El Programa de millora de barris actua en aquelles àrees urbanes del municipi on s’hi produeixen processos de regressió urbanística, on s’hi concentren problemes demogràfics (causats per la pèrdua o el creixement excessiu de la població) i mancances econòmiques i socials. Són, en molts casos, barris vells o nuclis antics, extensions suburbanes fetes sense una planificació ni una dotació d’equipaments adequades, polígons d’habitatges o àrees d’urbanització marginal. En aquestes zones, hi conflueixen sovint problemes de naturalesa diversa, que afecten en molts casos l’estat de conservació de les edificacions, la urbanització i les xarxes de serveis; l’existència d’espais públics; la dotació d’equipaments; la concentració de grups de ciutadans amb necessitats especials; l’accessibilitat viària i en transport públic; el desenvolupament econòmic; l’activitat comercial, i la seguretat ciutadana. Aquestes circumstàncies afecten negativament el benestar dels ciutadans que viuen en aquestes àrees i són un impediment per a la cohesió social i el desenvolupament econòmic.

 

Per impulsar la renovació i rehabilitació dels barris la Llei 2/2004, de millora de barris, viles i àrees urbanes que requereixen atenció especial, va crear un instrument financer, el Fons de foment del programa de barris, que proporciona finançament als ajuntaments que volen desenvolupar un programa en un barri o àrea urbana que, per llurs característiques, requereix una atenció especial.

 

Té la consideració d’àrea d’atenció especial qualsevol barri (o àrea urbana geogràficament diferenciable), destinada majoritàriament a habitatge habitual, que es trobi o es pugui trobar, si no s’hi actua, en alguna de les situacions següents:

 

a) Un procés de regressió urbanística, com ara la degradació progressiva de l’edificació o la persistència de dèficits d’equipaments, o bé la insuficiència o la manca de qualitat de la urbanització, de les xarxes viàries, de sanejament i de l’espai públic.

b) Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua o l’envelliment de la població, o bé per un creixement massa accelerat perquè pugui ésser assumit des del punt de vista urbanístic o de serveis.

c) Una presència característica de problemes econòmics, socials o ambientals especialment greus.

d) Una persistència de dèficits socials i urbans importants, i una problemàtica de desenvolupament local.

 

Contingut del Programa de millora de barris

1. El Programa ha d’establir, necessàriament, un marc institucional que faciliti la participació de la ciutadania en el diagnòstic dels problemes que pateix el barri, en la definició de l’estratègia a seguir i en la proposta de mesures a adoptar, però també en el seguiment de les actuacions i en la valoració de l’impacte assolit per cada una d’elles, és a dir en la governança del Programa. Aquest marc es tradueix en:

– Creació d’una oficina, situada al barri, des d’on es gestioni el dia a dia dels projectes i que permet apropar la gestió del Programa a les persones. 

– Constitució d’una comissió per al seguiment i la valoració de les actuacions que compti amb representants de les administracions implicades, i una representació de les entitats veïnals, dels agents econòmics i socials, i de les associacions ciutadanes vinculades a l’àrea urbana

 

2. Els diferents projectes continguts en el Programa de millora de barris han d’actuar en algun dels camps següents:

– La millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds.

– La rehabilitació i l’equipament d’elements col·lectius dels edificis.

– La provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.

– La incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

– El foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus. 

– L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.

– El desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.

– L’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques.

Encaix amb l’agenda urbana de Catalunya

Eix:

HÀBITATS URBANS SALUDABLES

BENESTAR

QUALITAT URBANA

MILLORA DE LA GOVERNANÇA

Sub-eix:

INCLUSIÓ SOCIAL

MODEL URBÀ

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Administració impulsora

Contacte

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat:

Josep Ramon Pol i Segarra, Cap del Servei de Millora dels Hàbitats Urbans.

 Ramon.pol@gencat.cat

 932 147 211

 695 560 963

 

Més informació