BON GOVERN

Garantir una millor gestió de les polítiques urbanes acostant-les a les necessitats de la ciutadania. Revisar el finançament als governs locals i regionals per tal de proveir a les ciutadanes i ciutadans de millors serveis públics.
Aconseguir governs més responsables i ètics.

QUALITAT DEMOCRÀTICA

Fomentar la presa de decisions de les ciutadanes i dels ciutadans establint eines i processos per a la coparticipació. Promoure la transparència dels governs i les administracions. Establir mecanismes per controlar la corrupció. Proporcionar i facilitar l’accés públic a l’Administració. Millorar els canals de control de la despesa pública.

  • Coproducció i participació pública.
  • Igualtat de gènere en el lideratge públic
  •  Transparència i accés a la informació
  • Auditories públiques i control de la corrupció

GOVERNS EFICIENTS

Garantir els principis de descentralització i subsidiarietat en la gestió de les polítiques urbanes. Enfortir i estructurar les àrees de governança d’acord amb la proximitat a la ciutadania i amb les necessitats públiques. Establir mecanismes de finançament a nivell regional i local per articular les polítiques urbanes  Desenvolupar models verticals i horitzontals de distribució dels recursos financers segons les necessitats.

  • Despesa eficient
  • Marc de competències
  • Governs en xarxa
  • Transició digital i simplificació administrativa
  • Associacions públic – privades (PPP)
  • Incentius per a la inversió i imatge corporativa de la ciutat (city branding)