CONFERÈNCIA DE LES PARTS

El Conveni sobre el canvi climàtic és un tractat internacional que té com a objectiu estabilitzar les concentracions de gasos amb efecte hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. En les conferències anuals es fa el seguiment de l’aplicació del Conveni.

L’any 1997 a Kyoto es va aprovar Protocol per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle on es va establir que els països industrialitzats reduirien un 5% les emissions d’aquests gasos en relació al volum emès l’any 1990.

A la reunió de París del 2015, es van assolir com a acords més rellevants:

  • Augment de temperatura: per a l’horitzó 2020, mantenir l’augment de la temperatura mitjana global en una mica menys de 2 °C per sobre dels nivells prein­dustrials, i seguir fent esforços per arribar a limitar aquest augment a menys d’1,5 °C;
  • Augmentar la capacitat d’adaptació als efectes adversos del canvi climàtic, i assolir un desenvolupament que sigui baix en emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle.
  • Finançament: adaptar els fluxos financers per a fer-los compatibles amb un camí que porti cap a unes baixes emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
  • Segons algunes projeccions, per assolir aquests objectius la reducció de les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle hauria de ser d’entre el 40 i el 70% el 2050 i arribar al nivell zero el 2100.
Bodybuilding: more on anabolism and catabolism clenbuterol for sale digital bodybuilding – foundation for freedom.